Prezentacja firmy
Realizacje
Generalne wykonawstwo
Referencje
Kontakt
Prezentacja firmy
   
AKANT bis  Biuro Projektów i Usług Technicznych


Jest jednostką projektowania i realizacji inwestycji.
Posiadamy bogate doświadczenie i ponad 70 letnią tradycję zawodową.
Zespół nasz tworzą specjaliści w zakresie: architektury, konstrukcji, instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i planowania przestrzennego.


Posiadamy pełne uprawnienia projektowe i wykonawcze.W zależności od wymagań inwestora podejmujemy się następujących funkcji:

 • inwestora zastępczego
 • projektanta projektów budowlanych i wykonawczych we wszystkich branżach
 • generalnego wykonawcy inwestycji
 • inspektora nadzoru autorskiego i inwestorskiego
 • kierownika budowy
 • projektanta miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego

W imieniu inwestora załatwiamy dokumenty formalno-prawne
:
 • mapy do celów projektowych
 • warunki techniczne przyłączy wodociągowych, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, przyłączy gazowych i elektroenergetycznych
 • opinie geotechniczne gruntów budowlanych
 • decyzje o warunkach zabudowy lub wypisy z miejscowych planów zagospodarowania
 • ekspertyzy i opinie o stanie technicznym budynków
 • przygotowujemy wniosek o pozwolenie na budowę i wyłączenie gruntó z produkcji rolnej
 • dokonujemy odbiorów technicznych i prawnych zrealizowanych inwestycji
 • uzyskujemy decyzję na użytkowanie
 • zakładamy i prowadzimy książke obiektu budowlanego
 • karty informacyjne przedsięwzięcia
 • raporty o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

Projekty architektoniczne
Projekty konstrukcyjne

 • projekty architektoniczno budowlane i wykonawcze  
 • charakterystyki i świadectwa energetyczne budynków
 • inwentaryzacje powykonawcze obiektów
 • adaptacje projektów gotowych
 • projekty konstrukcyjne

Planowanie przestrzenne 
 • sporządzanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
 • sporządzanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
 • sporządzanie projektów uchwał
 • sporzadzanie prognoz oddziaływania na środowisko
 • sporządzanie prognoz skutków finansowych
 • sporządzanie ekofizjografii
Projektowanie sanitarne
 • projekty wewnętrznych instalacji sanitarnych
 • projekty przyłączy wodociągowych, przyłaczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej
 • projekty przyłaczy gazowych i wewnętrznych instalacji gazowych
 • projekty wentylacji i klimatyzacji
 • projekty kotłowni, centralnego ogrzewania i ciepłej wody
 • projekty sieci sanitarnych
 • projekty oczyszczalni ścieków i przepompowni
 • projekty pomp ciepła i systemów solarnych

Instalacje elektryczne i elektrotechniczne
 • projekty sieci niskich i wysokich napięć
 • projekty sieci wewnętrznych
 • projekty przyłączy
 • projekty central

Wykonawstwo:
 • realizacja budynków i budowli
 • realizacja instalacji sanitarnych
 • prowadzenie procesu budowlanego
 • prace inżynieryjne
 • nadzory
 • doradztwo techniczne

Posiadamy doświadczenie we współpracy z urzędami budowlanymi.
 
architekt Jerzy Domagalski
Właściciel Biura AKANTbis